Kişisel Verilerin Korunması

RADYAP MÜHENDİSLİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU

Şirketinizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin RADYAP MÜHENDİSLİK ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

RADYAP MÜHENDİSLİK ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu RADYAP MÜHENDİSLİK Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve RADYAP MÜHENDİSLİĞİN zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.